در زمینی که داغ بسیار است

 

رویش سرخ باغ بسیار است

 

لای پرچین سکوت پیچیده

 

آن طرف ها کلاغ بسیار است

 

لاله ای چید باد و دستش سوخت

 

التهاب چراغ بسیار است!

 

هیچ میدانی ای مسافر عشق!

 

در دلم کوچه باغ بسیار است؟

 

کوچه هایی که باز می گیرند

 

عابری را سراغ بسیار است

 

(آتوسا صالحی)

۱۳٩٠/٦/۱٤