... قول باران همیشه از توست. ناگهان چشم و چشمان را که بگشایی شیوع یک حقیقت

 

است.صدای پای تو است...

 

( احمدرضا احمدی)

۱۳٩٢/٥/٩