...دل می دهد بشارتم از بازگشتنت


وز روزهای خالی از این اضطراب ها

 

وان روز دور نیست که فانوس می شوند

 

در کوچه های آمدنت آفتاب ها...

 

 

حسین منزوی

۱۳٩٢/٧/٢۳