شنبه
 
یکشنبه
 
دوشنبه
 
...
 
...
 
همه شنبه ها را
 
                  می کَنَم
 
تا در تمام تقویم
 
                    احتمال داشته باشی

 

 

 

(‌احسان پرسا)

۱۳٩۱/۳/۱٩
عمر من


دیگر قد نمی دهد
 
بگو سفرت

 

            کوتاه بیاید


 

( احسان پرسا)

۱۳٩۱/٢/۸
 
یک قطره زهر دوری ات

 

برای کشتن یک قبیله
 
کافی ست
 
... گفتی این لیوان را چه کنم؟
 

( احسان پرسا)

۱۳٩۱/٢/۱
از تو


در سرم بهار ها مانده اند و
 
بر سرم
 
        زمستان ها

 

 

 

( احسان پرسا)

۱۳٩۱/٢/۱