روی گرفته گرچه ازآثار خستگی ست


مهتاب پشت ابر نشان خجستگی ست

 

چشمت به صلح می کشدم ابرویت به جنگ

 

وقتی که بین لشکریانت دو دستگی ست

 

می سوزد و به عاشق خود رو نمی دهد

 

راز عروج شمع همین دل نبستگی ست

 

مانند کوه های دو زانوی منتظر

 

گاهی سعادت دو جهان در نشستگی ست

 

حتی به پاسخ سه سلامت نمی رسم

 

با اینکه در نماز مسافر شکستگی ست

 

تالحظه ی ظهور تو شب ها برای ما

 

مهتاب پشت ابر نشان خجستگی ست‌

 


(مهدی رحیمی )

 

۱۳٩٠/٢/۳٠