اقیانوس در دست

 

بیابان در بیابان طرح اقیانوس در دست است

 

و یک صحرا پر از گل های نامحسوس در دست است

 

صدای پای نسلی در طلوع صبح پیچیده ست

 

که او را آخرین آیینه ی مانوس در دست است

 

چه نزدیک است جنگل های لاهوتی ، نمی بینی؟

 

تجلی های دور از دست آن طاووس در دست است؟

 

من از این سمت می بینم سواری را و اسبی را

 

افق ها سبز در سبزند و او فانوس در دست است

 

دو دستت را برآور رو به باران ها که می دانم

 

تو را انگشتری از جنس اقیانوس در دست است

 

 

 

( زکریا اخلاقی)

/ 0 نظر / 26 بازدید