تکیه به دیوار

 

دنیا دو روز بود به هرباره دیدنت

 

هر بار در ندیدنت آوارِ دیدنت

 

من مانده ام و ساعت متروک انتظار

 

مثل درخت تکیه به دیوار دیدنت

 

...

 

مثل گلی که خشک شده از ندیدنت

 

بر ساقه ی نداشتنت خارِ دیدنت!

 

...

 

مثل پرنده  کوچکم و ساده و غریب

 

گنجشک نه! که کوچک تر! سارِ دیدنت

 

...

 

دنیا دری ست منتظر تو بدون قفل

 

دنیای انتظار جنون وارِ دیدنت

 

 

اسما شریف نژاد

 

 

/ 0 نظر / 71 بازدید