هفت سین

 

رها کن از غم و از اخم دل ها و جبین ها را

 

بچین در سفره های مهربانی هفت سین ها را

 

چه می شد در همین خانه تکانی دم عیدی

 

به سطل خاکروبه می سپردی بغض و کین ها را

 

میان ما خطوط فاصله مرز جدایی هاست

 

بیا و پاک کن از دفترت این نقطه چین ها را

 

میان شادی و غم نیست مرز روشنی ای جان

 

به یاد آور به وقت شادمانی ها غمین ها را

 

تویی که یاد تو فتح الفتوح مهربانی هاست

 

به یاد ما بیاور شادی فتح المبین ها را

 

نسیمی می وزد از سرزمین سروهای ناز

 

که هر دم زنده خواهد کرد یاد نازنین ها را

 

 

محمدرضا ترکی

 

/ 0 نظر / 31 بازدید