می رسد ناگاه

 

زمین رامی کشنداز زیرپامان مثل بم،یک روز

 

نمی بینیم درآیینه خودراصبحدم،یک روز

 

قیامت می شودصدبارازبم بیشتر،یک صبح

 

بساط هفت گردون بازمی ریزدبه هم،یک روز

 

حدوثی ناگهان خواب جهان رابرمی آشوبد

 

حیاتی تازه خواهدیافت آدم ازعدم،یک روز

 

دوباره ساعت صبح قیامت زنگ خواهدزد

 

سواری می رسد ناگاه ازسمت حرم،یک روز

 

به قدرپلک برهم خوردنی آخربه خودآیید

 

به فکرمرگ باشیدآی مردم،دست کم یک روز!

 

 

( علیرضا قزوه )

 

/ 0 نظر / 28 بازدید