کو قهرمان؟

 

رونق گرفت حیله ی پشت نقاب ها

 

افتاد آب عاقبت از آسیاب ها

 

دنیا همان کسالت تکرار روزها 

 

خمیازه ی همیشگی تختخواب ها

 

دنیای جاودانگی تیغ بر گلو

 

هم زیستی حنجره ها با طناب ها

 

آزاد؛ گردش مگسان توی آسمان

 

دربند؛پر و بال غرور عقاب ها

 

دلمردگی چشمه و دریا و هرچه رود

 

سرزندگی پست ترین منجلاب ها

 


افسانه ی شنیدن زیرا ز هر چرا

 

شوخی جستجوی تمام جواب ها

 

افسوس برسالت پیغمبران عصر

 

دردا ز سطر سطر دروغ کتاب ها

 

...

 

کو قهرمان ما که مگر ریشه کن شود

 

با تیغ او حکومت افراسیاب ها

 

 

مرجان بیگی فر

/ 0 نظر / 27 بازدید